جمعه 29 فروردین 1393  
                     

همه گروهها>>
کیا سراتو - نمای روبرو
کیا سراتو - نمای پشت
کیا سراتو - نمای سه رخ روبرو
کیا سراتو - نمای سه رخ پشت
کیا سراتو - نمای جانبی
کیا سراتو - نمای جانبی
کیا سراتو - نمای سپر جلو
کیا سراتو - نمای آینه بغل
کیا سراتو - چراغ جلو
کیا سراتو - چراغ عقب
کیا سراتو - نمای صندلی جلو
کیا سراتو - نمای صندلی عقب
کیا سراتو - نمای دسته دنده
کیا سراتو - نمای داشبورد
کیا سراتو - نمای صندوق عقب
کیا سراتو - نمای موتور