پنجشنبه 30 خرداد 1398  

 آیا می دانید تنها با مبلغ 45 یورو قادر به دریافت خودرو بمدت یک روز کامل، در فرودگاه آتاتورک استانبول خواهید بود


چنین قالبی وجود ندارد.