پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400  

 
 
 
 
 
به زودی اطلاعات مربوط به این خودرو روی سایت قرار خواهد گرفت 
همه گروهها>>
فولکس واگن بیتل هاچ بک - نمای روبرو
فولکس واگن بیتل هاچ بک - نمای پشت
فولکس واگن بیتل هاچ بک - نمای سه رخ روبرو
فولکس واگن بیتل هاچ بک - نمای سه رخ پشت
فولکس واگن بیتل هاچ بک - نمای جانبی
فولکس واگن بیتل هاچ بک - نمای در باز
فولکس واگن بیتل هاچ بک - نمای سپر جلو
فولکس واگن بیتل هاچ بک - نمای آینه بغل
فولکس واگن بیتل هاچ بک - نمای چراغ جلو
فولکس واگن بیتل هاچ بک - نمای چراغ عقب
فولکس واگن بیتل هاچ بک - نمای صندلی جلو
فولکس واگن بیتل هاچ بک - نمای صندلی عقب
فولکس واگن بیتل هاچ بک - نمای دسته دنده
فولکس واگن بیتل هاچ بک - نمای داشبورد
فولکس واگن بیتل هاچ بک - نمای صندوق عقب
فولکس واگن بیتل هاچ بک - نمای موتور